Izgradnja i opremanje Reciklažnog dvorišta

Naziv projekta:

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Marijanci

Naziv korisnika:
Općina Marijanci

Kratki opis projekta:
Na području Općine Marijanci ne postoji izgrađeno reciklažno dvorište te iz toga razloga stanovnici s područja Općine Marijanci trenutno odvoze otpad na reciklažno dvorište u Belišće s kojim Općina Marijanci ima sklopljen sporazum o korištenju reciklažnog dvorišta za stanovnike s područja Općine Marijanci, ali to nije učinkovito zbog udaljenosti do reciklažnog dvorišta.

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i broju stanovnika na tom području, Općina Marijanci je u obvezi osigurati funkcioniranje najmanje 1 reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada za stanovnike s područja Općine Marijanci bez naknade.

Općina Marijanci će provedbom projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Marijanci“ izgraditi i opremiti reciklažno dvorište u naselju Kunišinci za sve stanovnike s područja Općine. Tijekom projekta će se provoditi informativno-obrazovne aktivnosti i aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta s ciljem informiranja stanovnika o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, lokaciji i korištenju reciklažnog dvorišta, a sve u cilju povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište što će doprinijeti zaštiti okoliša.

Tijekom provedbe informativno-obrazovnih aktivnosti obuhvatit će se stanovništvo na području Općine Marijanci koji će se informirati putem letaka. Osim letaka, postavit će se i plakati u svim naseljima Općine te će se i održati 2 obrazovne aktivnosti putem javnih tribina koje će se održati na području Općine.

Lokacija projekta je na k.č.br. 269 k.o. Kunišinci u naselju Kunišinci na području Općine Marijanci u Osječko-baranjskoj županiji.

Reciklažnim dvorištem će nakon završetka projekta i ishođenja uporabne dozvole upravljati davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada kojem je Općina Marijanci dodijelila obavljanje javne usluge sklapanjem ugovora o koncesiji.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Marijanci doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje. Projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Marijanci doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. (NN 3/17) (u nastavku PGO RH 2017.-2022.). Provedenim informativno-obrazovnim aktivnostima kroz podjelu letaka bit će obuhvaćeno 90% stanovništa na području Općine Marijanci koji će biti upoznati s ulogom reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima.

Očekivani rezultati projekta:
izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište Općine Marijanci u naselju Kunišinci,
provedene informativno-obrazovne aktivnosti kroz podjelu letaka (1.000 kom), postavljene plakate (20 kom) i održane 2 javne tribine na području Općine Marijanci i
provedene aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta kroz objavu na internetskoj stranici Općine Marijanci, postavljene plakate na lokaciji zahvata i nositelja projekta (5 kom), izrađen roll-up (1 kom), izrađene naljepnice za opremu (60 kom) i postavljanje trajne ploče na reciklažno dvorište (1 kom).
Ukupna vrijednost projekta:
3.023.622,25 HRK

Iznos koji sufinancira EU:
2.274.842,03 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
21.3.2019. – 16.7.2020.

Kontakt osobe za više informacija:
1. Ivana Alšić, dipl.oec., Miholjački poduzetnički centar Lokalna razvojna agencija d.o.o. –voditelj projekta
Kontakt podaci: tel.: 031/630-945, mob.: 098/900-2457, e-mail: mpc.miholjac@gmail.com

2. Ivan Pandurić, mag.oec., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marijanci
Kontakt podaci: tel.: 031/643-150, mob.: 091/264-3102, e-mail: info

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI

OPERATIVNI PROGRAM KOHEZIJA I KONKURENTNOST

Započela izgradnja Reciklažnog dvorišta u Kunišincima

Nakon što je u travnju ove godine, načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić zajedno s tadašnjim ministrom zaštite okoliša i energetike Tomislavom Čorićem te direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravkom Ponošem, sklopio Ugovor o sufinanciranju projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Kunišincima, ovih dana konačno su započeli i radovi na ovom projektu na kojem radove izvode djelatnici tvrtke izvođača: Zajednice ponuditelja Grapa d.o.o. te tvrtka Uremović iz Našica.

Ukupna vrijednost projekta Reciklažnog dvorišta iznosi 3.023.622,25 kuna, od čega Europska unija financira 2.274.842,03 kuna, a projekt koji je službeno započeo 21.ožujka ove godine, trebao biti završen do 16.srpnja 2020.godine.

Ovaj projekt trebao bi umnogome utjecati i na povećanje komunalnog standarda za stanovništvo Općine Marijanci koji zbog nepostojanja vlastitog, otpad trenutačno odvoze na Reciklažno dvorište u Belišće s kojim Općina Marijanci ima sklopljen sporazum o korištenju dvorišta.