Home » O općini » Načelnik

Prijedlozi i pitanja

Poštovani posjetitelji,
ukoliko imate kakvih prijedloga ili pitanja vezanih za Web stranice ili Općinu Marijanci bilo bi nam drago da ih podijelite s nama te Vas molimo da ih šaljete putem kontakt obrasca.

Načelnik

Darko Dorkić (HDZ), na izborima 2021. godine u drugom krugu izbora izabran za načelnika Općine Marijanci i ovo mu je šesti uzastopni mandat. Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Odluka o imenovanju privremenog zamjenika načelnika Općine Marijanci

Općinski načelnik u obavljanju svoje dužnosti:
1. zastupa Općinu
1. daje punomoći za zastupanje Općine u pojedinim stvarima
2. priprema prijedloge općih akata
3. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata općinskog vijeća
4. usmjerava djelovanje i obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela
5. donosi pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
6. imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
7. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora
8. utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
9. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu općine, kao i njenim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonima,Statutom i općim aktom općinskog vijeća
10. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do iznosa od 1.000.000,00 kn (jedan milijun kuna), te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima
11. utvrđuje prijedlog proračuna općine i izvršenje proračuna
12. upravlja prihodima i rashodima općine
13. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine
14. ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od petnaest dana otkloni uočene nedostatke
15. brine o javnosti rada
16. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba
17. može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja Zavodu za prostornog uređenje županije
18. razmatra i utvrđuje konačan prijedlog prostornog plana
19. obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama
20. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti
21. sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti
22. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova
23. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga
24. do kraja ožujka tekuće godine podnosi općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrasrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu
25. provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine u skladu s posebnom odlukom općinskog vijeća o poslovnim prostorima
26. organizira zaštitu od požara na području općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara
27. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji
28. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora
29. ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocjeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom ili općim aktima općinskog vijeća Općine Marijanci
30. prisustvuje sjednicama Općinskog Vijeća
31. obavlja i druge poslove koji su zakonom, propisom, ovim Statutom ili nekim drugim općim aktom stavljeni u nadležnost općinskog načelnika.

ZAVRŠENA IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE U ULICI NIKOLE TESLE ČRNKOVCIMA VRIJEDNA 67.180,00 EURA

Ulica Nikole Tesle u Črnkovcima zasjala je potpuno novim sjajem nakon što je u srpnju ove godine završena izgradnja nerazvrstane ceste kroz cijelu dužinu ove ulice u čijem je financiranju uz Općinu Marijanci sudjelovalo i Ministarstvo regionalnog razvoja i Fondova EU kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice OPŠRINIJE

POTPISAN UGOVOR IZMEĐU MINISTARSTVA RRIFEU I OPĆINE MARIJANCI

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU zastupano po ministru regionalnog razvoja Šimi Erliću i Općina Marijanci zastupana po načelniku Darku Dorkiću, potpisali su u petak 21. srpnja Ugovor o financiranju novog projekta – Izgradnje spojne ceste u Kunišincima. Riječ je o dionici od ulice Braće Radića i Svetog Marka u Kunišincima do Županijske ceste 4048 duljine 1009 metara koja će se graditi s ciljem bolje prometne povezanosti naselja Kunišinci i reciklažnog dvorišta s prometnicom višeg reda, te rasterećenja prometa kroz središte Marijanaca. OPŠIRNIJE

U BELIŠĆU SVEČANO OZNAČEN POČETAK RADOVA NA IZGRADNJI UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

U Belišću je u u srijedu 12.listopada simboličnim polaganjem povelje – kamena temeljca na prigodnoj svečanosti u ulici A.G.Matoša, službeno označen početak radova na izgradnji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Belišće vrijednog 55.892.938 kuna bez PDV-a. Ovo je ujedno i pojedinačno financijski najvrijedniji dio investicije u sklopu EU projekta “Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće” koja se odnosi na Grad Belišće. Radovi na ovom projektu trebali bi se završiti do ljeta 2024.godine.

Kamen temeljac zajednički su položili generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, predsjednica Skupštine Osječko-baranjske županije i izaslanica župana Osječko-baranjske županije Ivana Bagarić, zastupnik u Hrvatskom Saboru Goran Ivanović te zamjenica gradonačelnika Belišća, Ljerka Vučković. Uz njih svečanosti su nazočili i zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić, čelnici susjednih gradova i općina, među kojima i načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić, predstavnici investitora, izvođača radova, nadzora, javne uprave i drugi uzvanici. OPŠIRNIJE 

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE I OVE GODINE PODUPIRE RAD PREDŠKOLSKE DJELATNOSTI U MARIJANCIMA

Vrijedna pomoć u nabavci dva nova igrala

Zahvaljujući novim dotiranim sredstvima iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 48.228,00 kuna, Općina Marijanci nastavit će unapređivati kvalitetu boravka djece predškolskog uzrasta u novoobnovljenom vrtiću u Marijancima i nabaviti nova igrala za djecu jasličke dobi. Rezultat je to najnovijeg potpisanog Ugovora o sufinanciranju kojeg su verificirali načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić i tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Željka Josić. Istim sredstvima koja su osigurana iz državnog proračuna, Općina namjerava nabaviti posebno prilagođenu ljuljačku izrađenu od drvenih čeličnih profila te kombinirano igralo “Bombolino”. OPŠIRNIJE

ŽUPI MARIJANCI FINANCIJSKA POMOĆ ZA OBNOVU FASADE, A CRKVI U ČRNKOVCIMA ZA NOVI KROV

U prostorima Društvenog doma u Marijancima, u petak 23.travnja upriličeno je potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava između Općine Marijanci i župe Svetog Petra i Pavla Marijanci te župe Svetog Martina Podravski Podgajci. Ugovore su s načelnikom Općine Marijanci Darkom Dorkićem potpisali župnik župe Marijanci, vlč.Željko Zuanović i župnik župe Podravski Podgajci, vlč. Siniša Paušić.

Na osnovu raspisanog javnog poziva, Općina Marijanci je župi Marijanci dodijelila potporu u iznosu od 155.000 kuna za obnovu unutarnje i vanjske fasade crkve Svetog Petra i Pavla. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 322.693,75 kuna s PDV-om, a utvrđena je temeljem Ugovora o izvođenju radova između tvrtke Visio d.o.o Osijek i Župe Marijanci. Naime, župa Marijanci je u svojoj prijavi obrazložila da je župna crkva sv. Petra i Pavla u Marijancima zaštićeno i registrirano kulturno dobro Republike Hrvatske sa gotičkim portalom na južnim vratima koji datira iz 14. stoljeća, te da spomenuti vjerski objekt zahtjeva sveobuhvatnu obnovu koja iziskuje znatne financijske izdatke. U prvoj fazi kompletno obnovljen zvonik crkve dok druga faza predviđa radove na kompletnoj obnovi unutarnje i vanjske fasade.

Župi Svetog Martina Podravski Podgajci kojoj pripada i filijalna crkva u Črnkovcima te crkva u Bočkincima, nakon prijave na javni poziv Općina Marijanci dodijelila je 45.000 kuna za provedbu dijela projekta izmjene pokrova crkve Svetog Lovre u Črnkovcima čija je ukupna vrijednost 89.640,63 kune. Netom završeni projekt izmjene krovišta na crkvi u Črnkovcima bio je neophodan zbog toga što je pokrov od šindre na objektu bio dotrajao te ga je bilo potrebno zamijeniti novim limenim pokrovom.

Ovom prigodom načelnik Općine Darko Dorkić podsjetio je na vrlo dobru dugogodišnju suradnju s dvije župe na svom području za koje posljednjih nekoliko godina Općina u proračunu redovito osigurava sredstva za održavanje vjerskih objekata. Da je ta kvalitetna suradnja i obostrana, dokaz je da je upravo župa Marijanci darovala vlastito zemljište za izgradnju nove područne škole i nastavno-sportske dvorane u Marijancima.

Zahvalivši se u osobno te ime župe i župljana na dragocjenoj pomoći Općini Marijanci, vlč.Siniša Paušić je naglasio kako im je vlastitim redovitim sredstvima samostalno nemoguće provesti veće zahvate na crkvenim objektima, pa je stoga svaka pomoć dobrodošla – posebno u ovakvim projektima kao što je izmjena krovišta na crkvi u Črnkovcima kojim će se ovaj problem dugoročno i kvalitetno riješiti za sljedećih nekoliko desetljeća.

Nakon što smo prošle godine od Općine dobili 195.000 kuna za uređenje pročelja i tornja crkve u Marijancima što je bio veliki događaj za selo, novih 155.000 kuna bit će nam vrijedna pomoć da nastavimo s radovima na obnovi crkve koja poprima sve ljepši izgled. S obzirom da je crkva pod zaštitom konzervatora, radovi idu nešto sporije, no nadamo se da ćemo zajedničkim snagama možda već ove godine proslaviti blagoslov naše obnovljene crkve“, poručio je župnik Zuanović.

OPĆINA MARIJANCI DIONIK PROJEKTA „ZAJEDNO VIŠE MOŽEMO“

U prostorijama Policijske postaje Donji Miholjac, načelnik Policijske uprave osječko – baranjske Ladislav Bece potpisao je 10.ožujka Sporazum o međusobnoj suradnji na provođenju i financiranju preventivnog projekta „Zajedno više možemo“, s predstavnicima Grada Donji Miholjac i općina Podravska Moslavina, Marijanci, Magadenovac i Viljevo, priopćila je Policijska uprava Osječko-baranjska.

Sporazum o međusobnoj suradnji u ime Općine Marijanci potpisao je načelnik Darko Dorkić u cilju provođenja aktivnosti usmjerenih na edukaciju i prevenciju svih oblika rizičnog ponašanja, a osobito zloporabe droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma i vršnjačkog nasilja. Namijenjen je prvenstveno svim učenicima osnovnih i srednjih škola kao i svim ostalim građanima jer obuhvaća projekte zaštite osobne imovine, borbu protiv alkoholizma, vandalizma i nasilja među mladima, sigurnost u cestovnom prometu i sigurnost u biciklističkom prometu. Za istu namjenu Općina Marijanci iz proračunskih sredstava osigurat će 5.000 kuna kojima će se podmiriti nabavka, izrada i tiskanje preventivno-edukacijskih materijala i drugi troškovi projekta.

Potpisivanjem sporazuma nastavlja se izvrsna dugogodišnja suradnja policije i lokalne zajednice, čiji je cilj stvaranje još bolje zajednice koja brine o svojim građanima“, poručili su iz Policijske uprave Osječko- baranjske.

 

ANKETA: STANOVNICI OPĆINE MARIJANCI O ŽIVOTU U SVOJOJ OPĆINI:

Šimo Pandurić (73), Kunišinci

„Ne mogu se požaliti na uvjete života u Općini Marijanci, jer imamo mnogo toga, stalno se nešto radi i nemam primjedbi. Ono što mi jedino smeta jest aktualna situacija s pandemijom COVID-a 19 koja nam je poremetila normalan život i onemogućila brojne aktivnosti u kojima smo uživali, poput rada i nastupa u KUD-ovima, koje nam istinski nedostaje!“

Alen Evetić (28), Marijanci

„Kako imam obitelj, na svom sam se osobnom primjeru osvjedočio koliko općinska uprava brine za mlade obitelji, djecu, novorođene, školarce i druge skupine svojih stanovnika, što je stvarno pohvalno. Premda smo ruralna sredina, smatram da ovdje ima perspektive za život i zato sa svojom obitelji ostajem ovdje živjeti!“

Antonela Bošnjak(28), Marijanci

„U usporedbi s drugim sredinama i s vremenom kada smo mi bili djeca, u Općini Marijanci ima daleko više uvjeta za ugodan i lijep život, posebno djeci i mladima koji će imati novi vrtić, školu, školsku dvoranu… No, smatram da bi bilo još bolje kada bi bilo više prilike za nova zapošljavanja i kada bi se otvarala i nova radna mjesta!“

Anuška Matković (53), Marijanci

„Stvarno u Općini imamo mnogo toga, puno se toga velikog i dobrog napravilo za sve nas koji ovdje živimo i sada čekamo još i priključenje na kanalizacijsku mrežu, a radujemo se i novoj školskoj dvorani i pozdravljamo sve novo što se radi. Ipak, kao i drugdje, i ovdje nedostaje prilike za zapošljavanje mladih ljudi zbog kojih bi ih zasigurno još veći broj ostajao na svome!“

“ZAJEDNO VIŠE MOŽEMO” – projekt suradnje Općine Marijanci i PU Osječko-baranjske

OPIS PROJEKTA:

Projekt “Zajedno više možemo” je osmišljen kao provođenje primarne prevencije svih oblika rizičnog ponašanja, a posebice zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma i vršnjačkog nasilja. Namjenjen je ciljanoj skupini 4., 5. i 6. razreda osnovnih škola i roditeljima učenika 6. razreda.

Projekt se sastoji od slijedećih komponenti:

1. MOGU AKO HOĆU-1, (MAH-1) – za učenike 4. razreda

2. SAJAM MOGUĆNOSTI – za učenike 4. i 5. razreda

3. PREVENCIJA I ALTERNATIVA-1, (PIA-1) – za učenike 5. razreda

4. PREVENCIJA I ALTERNATIVA-2 (PIA-2) – za učenike 6. razreda

5. MOGU AKO HOĆU-2, (MAH-2) – za roditelje učenika 6. razreda

                           MOGU AKO HOĆU 1 – MAH 1

 Učenici 4. razreda OŠ u pratnji svog učitelja/ice i kontakt – policajca organizirano dolaze u područnu policijsku postaju gdje ih se upoznaje s radnim okružjem i načinom rada policije kako bi učenici prihvatili policiju kao prijatelja pomagača. Učenici se kroz interaktivni pristup upoznaju o zažtitnoj ulozi policije i načinima na koji se mogu obratiti za pomoć te ih se educira o samozaštitnom ponašanju u slučajevima pronalaska predmeta vezanih uz drogu, nasilje, vandalizam i drugih pojavnosti rizičnih i društveno neprihvatljivih ponašanja. Svaki učenik dobiva knjižicu MOJ PODSJETNIK, čiji se sadržaj temelji na preventivno – sigurnosnom aspektu. 

SAJAM MOGUĆNOSTI 

Učenici 4. i 5. razreda OŠ u pratnji svog učitelja/ice i kontakt – policajca zajednički odlaze na SAJAM MOGUĆNOSTI, gdje im različite kulturno-umjetničke, športske i druge udruge predstavljaju svoje sadržaje kako bi oni mogli odabrati određenu aktivnost kojom bi se bavili u slobodno vrijeme.

PREVENCIJA I ALTERNATIVA – 1 – PIA 1

 Policijski službenici za prevenciju i kontakt policajac dolaze u OŠ na prethodno dogovoreni školski sat, gdje uz nazočnost nastavnika provode interaktivni program s učenicima 5. razreda u trajanju od jednog školskog sata na temu: “Zlouporaba droga i drugi oblici rizičnog ponašanja (vandalizam i nasilničko ponašanje te alkohol) s aspekta policijskog postupanja”. Tijekom održavanja interaktivnog predavanja učenici sudjeluju i interaktivnim radionicama “Kviz znanja – značaj prevencije kriminaliteta” i ” Pravodobno rješavanje problema” u kojima se metodama supervizijskog vođenja početnika i igranjem uloga nastoje ponoviti usvojena znanja kako bi se dodatno učvrstili pozitivni životni stavovi i socijalno prihvatljivi oblici ponašanja.

PREVENCIJA I ALTERNATIVA – 2 – PIA – 2

Policijski službenici za prevenciju, područni kontakt policajac u suradnji sa djelatnikom socijalne skrbi zajedno dolaze u osnovnu školu dolaze u OŠ na prethodno dogovoreni školski sat, gdje uz nazočnost nastavnika provode interaktivni program s učenicima 6. razreda u trajanju od jednog školskog sata na temu: “Zlouporaba droga i drugi oblici rizičnog ponašanja (vandalizam i nasilničko ponašanje te alkohol)”. Svaki učenik na kraju predavanja dobije edukativno informativni karton “Moj otisak prsta”, koji sadrži podatke o njegovom kontakt policajcu te važne telefonske brojeve državnih institucija i organizacija koje mogu u slučajevima potrebe nazvati i zatražiti pomoć. Ujedno se učenici upoznaju sa svrhom daktiloskopije i načinima otkrivanja kaznenih djela te doprinosu Ivanu Vučetiću na tom području. U interaktivnoj vježbi s učenicima kontakt policajac im pomaže izuzeti otisak desnog kažiprsta u njihovom edukativno informativnom kartonu.

MOGU AKO HOĆU – 2 (MAH – 2) 
Policijski službenici za prevenciju, područni kontakt – policajac u suradnji s djelatnikom socijalne skrbi upoznaje roditelje učenika 6. razreda (na zajedničkom roditeljskom sastanku) o činjenici da su stupovi sigurnosti prevencija i represija. Naglašavajući ulogu i važnost prevencije, roditelje se upoznaje s preventivnim aktivnostima koje mjerljivo i vidljivo doprinose prevenciji zlouporabe droga, vršnjačkog nasilja, vandalizma i drugih oblika rizičnog ponašanja. Ujedno roditeljima se informativno prezentira stanje sigurnosti na području lokalne zajednice u kojoj žive (stopa kriminaliteta, broj prijavljenih i otkrivenih kaznenih djela zadnjih pet godina). Potičući interaktivni pristup roditeljima, razgovaraju o problemima u svezi zloporabe droga, vandalizma i nasilničkog ponašanja. Također se roditeljima iznose činjenice o vrstama droga na našem tržištu, cijenama, učincima i načinima prepoznavanja konzumenata te se upućuju na institucije i udruge koje mogu pomoći u slučaju sumnje da su njihova djeca u doticaju sa sredstvima ovisnosti.
Područni kontakt policajac predstavlja se roditeljima i upoznaje ih svojim radom na području lokalne zajednice i aktivnostima koje provodi te mehanizmima suradnje između djece, roditelja i kontakt policajaca (policija u zajednici).
Djelatnici socijalne skrbi prezentiraju roditeljima ulogu i svrhu rada njihove institucije i organizacija u prevenciji i sprečavanju zlouporabe droga (oblici pomoći) kao i drugim slučajevima rizičnog ponašanja djece i mladih (vršnjačko nasilje, vandalizam, alkohol i dr.), s naglaskom na prevenciju ovisnosti – upoznavanje sa štetnim posljedicama konzumiranja sredstava ovisnosti.

FASEP – RADNI SASTANAK U MARIJANCIMA

10. travnja 2019. godine sa početkom u 12,00 sati u Društvenom domu Marijanci održan je radni sastanak vezan uz praćenje provedbe EU FASEP projekta kojim se rješava pitanje vodoopskrbe i odvodnje na području gradova Valpovo i Belišće te općina Petrijevci, Koška, Bizovac i Marijanci. Pored predstavnika jedinica lokalnih samouprava koje su uključene u projekt te predstavnika vodnih komunalnih poduzeća iz Belišća i Valpova, radnom sastanku su prisustvovali i zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda gospodin Davor Vukmirić, direktor Hrvatskih voda VGO Osijek gospodin Željko Kovačević zajedno sa kolegama ih stručnog tima Hrvatskih voda, te zamjenik župana Osječko – baranjske županije gospodin Goran Ivanović. Tema radnog sastanka bila je praćenje dinamike provedbe samog projekta te planiranje daljnjih aktivnosti, kao ukazivanje na određene probleme koji su mogući kroz provedbu projekta.

RIJEŠENI IMOVINSKO – PRAVNI ODNOSI NOGOMETNOG IGRALIŠTA U ČRNKOVCIMA

U ponedjeljak 21. siječnja 2019. godine, prilikom radnog posjeta Osječko – baranjskoj županiji, ministar državne imovine dr.sc Goran Marić uručio je načelniku Općine Marijanci Darku Dorkiću Tabularnu ispravu kojom Općina Marijanci stječe pravo vlasništva nad nekretninom u Črnkovcima označenom kao k.č.br. 263. Riječ je naime o nogometnom igralištu NK “Mladosti” iz Črnkovaca sa pripadajućim objektima svlačionica i tribine. Rezultat je ovo višegodišnjeg truda i nastojanja u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na nekretninamam koje se nalaze na području Općine Marijanci a u vlasništvu su Republlike Hrvatske. Svakako treba napomenuti i pohvaliti najnovije zakonske odredbe vezane uz upravljenje državnom imovinom temeljem kojih je sam proces rješavanja kompleksnih odnosa uvelike pojednostavljen i temeljem kojih će, nadamo se, i status ostalih nekretnina koje su predmet ove problematike biti uskoro riješen na zadovoljstvo čelništva Općine Marijanci ali i svih mještana naselja Črnkovci.

Arhiva članaka

PORTAL OTVORENIH PODATAKA

Skip to content