Načelnik

Darko Dorkić (HDZ), na izborima 2017. godine u prvom krugu izbora izabran za načelnika Općine Marijanci i ovo mu je peti uzastopni mandat. Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Zamjenik načelnika je Tomislav Jelić koji je na ovu funkciju došao sa liste HDZ-a a svoju dužnost obavlja u drugom mandatu.

Općinski načelnik u obavljanju svoje dužnosti:
1. zastupa Općinu
1. daje punomoći za zastupanje Općine u pojedinim stvarima
2. priprema prijedloge općih akata
3. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata općinskog vijeća
4. usmjerava djelovanje i obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela
5. donosi pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
6. imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
7. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora
8. utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
9. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu općine, kao i njenim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonima,Statutom i općim aktom općinskog vijeća
10. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do iznosa od 1.000.000,00 kn (jedan milijun kuna), te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima
11. utvrđuje prijedlog proračuna općine i izvršenje proračuna
12. upravlja prihodima i rashodima općine
13. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine
14. ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od petnaest dana otkloni uočene nedostatke
15. brine o javnosti rada
16. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba
17. može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja Zavodu za prostornog uređenje županije
18. razmatra i utvrđuje konačan prijedlog prostornog plana
19. obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama
20. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti
21. sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti
22. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova
23. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga
24. do kraja ožujka tekuće godine podnosi općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrasrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu
25. provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine u skladu s posebnom odlukom općinskog vijeća o poslovnim prostorima
26. organizira zaštitu od požara na području općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara
27. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji
28. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora
29. ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocjeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom ili općim aktima općinskog vijeća Općine Marijanci
30. prisustvuje sjednicama Općinskog Vijeća
31. obavlja i druge poslove koji su zakonom, propisom, ovim Statutom ili nekim drugim općim aktom stavljeni u nadležnost općinskog načelnika.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:

“ZAJEDNO VIŠE MOŽEMO” – projekt suradnje Općine Marijanci i PU Osječko-baranjske

OPIS PROJEKTA:

Projekt “Zajedno više možemo” je osmišljen kao provođenje primarne prevencije svih oblika rizičnog ponašanja, a posebice zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma i vršnjačkog nasilja. Namjenjen je ciljanoj skupini 4., 5. i 6. razreda osnovnih škola i roditeljima učenika 6. razreda.

Projekt se sastoji od slijedećih komponenti:

1. MOGU AKO HOĆU-1, (MAH-1) – za učenike 4. razreda

2. SAJAM MOGUĆNOSTI - za učenike 4. i 5. razreda

3. PREVENCIJA I ALTERNATIVA-1, (PIA-1) - za učenike 5. razreda

4. PREVENCIJA I ALTERNATIVA-2 (PIA-2) - za učenike 6. razreda

5. MOGU AKO HOĆU-2, (MAH-2) - za roditelje učenika 6. razreda

                           MOGU AKO HOĆU 1 – MAH 1

 Učenici 4. razreda OŠ u pratnji svog učitelja/ice i kontakt – policajca organizirano dolaze u područnu policijsku postaju gdje ih se upoznaje s radnim okružjem i načinom rada policije kako bi učenici prihvatili policiju kao prijatelja pomagača. Učenici se kroz interaktivni pristup upoznaju o zažtitnoj ulozi policije i načinima na koji se mogu obratiti za pomoć te ih se educira o samozaštitnom ponašanju u slučajevima pronalaska predmeta vezanih uz drogu, nasilje, vandalizam i drugih pojavnosti rizičnih i društveno neprihvatljivih ponašanja. Svaki učenik dobiva knjižicu MOJ PODSJETNIK, čiji se sadržaj temelji na preventivno – sigurnosnom aspektu. 

SAJAM MOGUĆNOSTI 

Učenici 4. i 5. razreda OŠ u pratnji svog učitelja/ice i kontakt – policajca zajednički odlaze na SAJAM MOGUĆNOSTI, gdje im različite kulturno-umjetničke, športske i druge udruge predstavljaju svoje sadržaje kako bi oni mogli odabrati određenu aktivnost kojom bi se bavili u slobodno vrijeme.

PREVENCIJA I ALTERNATIVA – 1 – PIA 1

 Policijski službenici za prevenciju i kontakt policajac dolaze u OŠ na prethodno dogovoreni školski sat, gdje uz nazočnost nastavnika provode interaktivni program s učenicima 5. razreda u trajanju od jednog školskog sata na temu: “Zlouporaba droga i drugi oblici rizičnog ponašanja (vandalizam i nasilničko ponašanje te alkohol) s aspekta policijskog postupanja”. Tijekom održavanja interaktivnog predavanja učenici sudjeluju i interaktivnim radionicama “Kviz znanja – značaj prevencije kriminaliteta” i ” Pravodobno rješavanje problema” u kojima se metodama supervizijskog vođenja početnika i igranjem uloga nastoje ponoviti usvojena znanja kako bi se dodatno učvrstili pozitivni životni stavovi i socijalno prihvatljivi oblici ponašanja.

PREVENCIJA I ALTERNATIVA – 2 – PIA – 2

Policijski službenici za prevenciju, područni kontakt policajac u suradnji sa djelatnikom socijalne skrbi zajedno dolaze u osnovnu školu dolaze u OŠ na prethodno dogovoreni školski sat, gdje uz nazočnost nastavnika provode interaktivni program s učenicima 6. razreda u trajanju od jednog školskog sata na temu: “Zlouporaba droga i drugi oblici rizičnog ponašanja (vandalizam i nasilničko ponašanje te alkohol)”. Svaki učenik na kraju predavanja dobije edukativno informativni karton “Moj otisak prsta”, koji sadrži podatke o njegovom kontakt policajcu te važne telefonske brojeve državnih institucija i organizacija koje mogu u slučajevima potrebe nazvati i zatražiti pomoć. Ujedno se učenici upoznaju sa svrhom daktiloskopije i načinima otkrivanja kaznenih djela te doprinosu Ivanu Vučetiću na tom području. U interaktivnoj vježbi s učenicima kontakt policajac im pomaže izuzeti otisak desnog kažiprsta u njihovom edukativno informativnom kartonu.

MOGU AKO HOĆU – 2 (MAH – 2) 
Policijski službenici za prevenciju, područni kontakt – policajac u suradnji s djelatnikom socijalne skrbi upoznaje roditelje učenika 6. razreda (na zajedničkom roditeljskom sastanku) o činjenici da su stupovi sigurnosti prevencija i represija. Naglašavajući ulogu i važnost prevencije, roditelje se upoznaje s preventivnim aktivnostima koje mjerljivo i vidljivo doprinose prevenciji zlouporabe droga, vršnjačkog nasilja, vandalizma i drugih oblika rizičnog ponašanja. Ujedno roditeljima se informativno prezentira stanje sigurnosti na području lokalne zajednice u kojoj žive (stopa kriminaliteta, broj prijavljenih i otkrivenih kaznenih djela zadnjih pet godina). Potičući interaktivni pristup roditeljima, razgovaraju o problemima u svezi zloporabe droga, vandalizma i nasilničkog ponašanja. Također se roditeljima iznose činjenice o vrstama droga na našem tržištu, cijenama, učincima i načinima prepoznavanja konzumenata te se upućuju na institucije i udruge koje mogu pomoći u slučaju sumnje da su njihova djeca u doticaju sa sredstvima ovisnosti.
Područni kontakt policajac predstavlja se roditeljima i upoznaje ih svojim radom na području lokalne zajednice i aktivnostima koje provodi te mehanizmima suradnje između djece, roditelja i kontakt policajaca (policija u zajednici).
Djelatnici socijalne skrbi prezentiraju roditeljima ulogu i svrhu rada njihove institucije i organizacija u prevenciji i sprečavanju zlouporabe droga (oblici pomoći) kao i drugim slučajevima rizičnog ponašanja djece i mladih (vršnjačko nasilje, vandalizam, alkohol i dr.), s naglaskom na prevenciju ovisnosti – upoznavanje sa štetnim posljedicama konzumiranja sredstava ovisnosti.

FASEP – RADNI SASTANAK U MARIJANCIMA

10. travnja 2019. godine sa početkom u 12,00 sati u Društvenom domu Marijanci održan je radni sastanak vezan uz praćenje provedbe EU FASEP projekta kojim se rješava pitanje vodoopskrbe i odvodnje na području gradova Valpovo i Belišće te općina Petrijevci, Koška, Bizovac i Marijanci. Pored predstavnika jedinica lokalnih samouprava koje su uključene u projekt te predstavnika vodnih komunalnih poduzeća iz Belišća i Valpova, radnom sastanku su prisustvovali i zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda gospodin Davor Vukmirić, direktor Hrvatskih voda VGO Osijek gospodin Željko Kovačević zajedno sa kolegama ih stručnog tima Hrvatskih voda, te zamjenik župana Osječko – baranjske županije gospodin Goran Ivanović. Tema radnog sastanka bila je praćenje dinamike provedbe samog projekta te planiranje daljnjih aktivnosti, kao ukazivanje na određene probleme koji su mogući kroz provedbu projekta.

 

 

 

 

 

 

RIJEŠENI IMOVINSKO – PRAVNI ODNOSI NOGOMETNOG IGRALIŠTA U ČRNKOVCIMA

U ponedjeljak 21. siječnja 2019. godine, prilikom radnog posjeta Osječko – baranjskoj županiji, ministar državne imovine dr.sc Goran Marić uručio je načelniku Općine Marijanci Darku Dorkiću Tabularnu ispravu kojom Općina Marijanci stječe pravo vlasništva nad nekretninom u Črnkovcima označenom kao k.č.br. 263. Riječ je naime o nogometnom igralištu NK “Mladosti” iz Črnkovaca sa pripadajućim objektima svlačionica i tribine. Rezultat je ovo višegodišnjeg truda i nastojanja u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na nekretninamam koje se nalaze na području Općine Marijanci a u vlasništvu su Republlike Hrvatske. Svakako treba napomenuti i pohvaliti najnovije zakonske odredbe vezane uz upravljenje državnom imovinom temeljem kojih je sam proces rješavanja kompleksnih odnosa uvelike pojednostavljen i temeljem kojih će, nadamo se, i status ostalih nekretnina koje su predmet ove problematike biti uskoro riješen na zadovoljstvo čelništva Općine Marijanci ali i svih mještana naselja Črnkovci.