Poljoprivreda

Na području Općine Marijanci je 5.191 hektar poljoprivrednih površina na kojima se pretežito siju žitarice ali poljoprivredu na području Općine karakterizira velika usitnjenost poljoprivrednih proizvođača kako u ratarstvu pa tako i u stočarstvu, izuzev nekoliko slučajeva velikih poljoprivredni gospodarskih subjekata i nekoliko veći OPG-ova. Poljprivredne površine su osnovni resurs Općine a samim time što su u vlasništvu fizičkih osoba, OPG-ova i pojedinih gospodarskih subjekata one čine jako dobru perspektivu gospodarskog razvoja cjelokupne Općine.

Postojeći gospodarski subjekti koji se bave poljoprivredom su:

Matakovo d.o.o. i farma Salaš d.o.o.-ovo su dvije “sestrinske” firme, Matakovo d.o.o. bavi se ratarskom djelatnošću i uzgojem ratarskih kultura, osigurava sirovinu za ishranu stoke na farmi. Farma Salaš d.o.o. jedna je od najvećih farmi muznih krava u regiji pa i na području države. Sa svojih cca. 700 grla i proizvodnjom mlijeka od preko 3.000.000 litara godišnje ova farma najuspješnija je na području Republike Hrvatske u dobivanju mlijeka po grlu stoke. Ove dvije firme upošljavaju 50 djelatnika.

Marijančanka d.o.o. iz Marijanaca je obiteljsko gospodarstvo osnovano 1993. godine. Primarna djelatnost ove firme je proizvodnja konzumnih jaja. Sa proizvodnim kapacitetom od 75.000 nesilica osigurava mjesečnu proizvodnju od prosječno 1.875.000 komada jaja ili oko 22.500.000 godišnje, a upošljava 22 djelatnika.

Osim ova tri veća gospodarska subjekta, na području Općine postoji i cca. 60 većih OPG-ova od kojih se cca. 20 OPG-ova bavi uzgojem goveda na farmama do 50 grla. Uzgojem svinja bavi se cca. 30 OPG-ova te je popisom poljoprivrede iz 2003. godine utvrđeno 10.497 svinja. Osim ovih, još se desetak OPG-ova bavi uzgojem ovaca i koza.