Izgradnja i opremanje Reciklažnog dvorišta

Naziv projekta:

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Marijanci

Naziv korisnika:
Općina Marijanci

Kratki opis projekta:
Na području Općine Marijanci ne postoji izgrađeno reciklažno dvorište te iz toga razloga stanovnici s područja Općine Marijanci trenutno odvoze otpad na reciklažno dvorište u Belišće s kojim Općina Marijanci ima sklopljen sporazum o korištenju reciklažnog dvorišta za stanovnike s područja Općine Marijanci, ali to nije učinkovito zbog udaljenosti do reciklažnog dvorišta.

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i broju stanovnika na tom području, Općina Marijanci je u obvezi osigurati funkcioniranje najmanje 1 reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada za stanovnike s područja Općine Marijanci bez naknade.

Općina Marijanci će provedbom projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Marijanci“ izgraditi i opremiti reciklažno dvorište u naselju Kunišinci za sve stanovnike s područja Općine. Tijekom projekta će se provoditi informativno-obrazovne aktivnosti i aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta s ciljem informiranja stanovnika o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, lokaciji i korištenju reciklažnog dvorišta, a sve u cilju povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište što će doprinijeti zaštiti okoliša.

Tijekom provedbe informativno-obrazovnih aktivnosti obuhvatit će se stanovništvo na području Općine Marijanci koji će se informirati putem letaka. Osim letaka, postavit će se i plakati u svim naseljima Općine te će se i održati 2 obrazovne aktivnosti putem javnih tribina koje će se održati na području Općine.

Lokacija projekta je na k.č.br. 269 k.o. Kunišinci u naselju Kunišinci na području Općine Marijanci u Osječko-baranjskoj županiji.

Reciklažnim dvorištem će nakon završetka projekta i ishođenja uporabne dozvole upravljati davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada kojem je Općina Marijanci dodijelila obavljanje javne usluge sklapanjem ugovora o koncesiji.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Marijanci doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje. Projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Marijanci doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. (NN 3/17) (u nastavku PGO RH 2017.-2022.). Provedenim informativno-obrazovnim aktivnostima kroz podjelu letaka bit će obuhvaćeno 90% stanovništa na području Općine Marijanci koji će biti upoznati s ulogom reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima.

Očekivani rezultati projekta:
izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište Općine Marijanci u naselju Kunišinci,
provedene informativno-obrazovne aktivnosti kroz podjelu letaka (1.000 kom), postavljene plakate (20 kom) i održane 2 javne tribine na području Općine Marijanci i
provedene aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta kroz objavu na internetskoj stranici Općine Marijanci, postavljene plakate na lokaciji zahvata i nositelja projekta (5 kom), izrađen roll-up (1 kom), izrađene naljepnice za opremu (60 kom) i postavljanje trajne ploče na reciklažno dvorište (1 kom).
Ukupna vrijednost projekta:
3.023.622,25 HRK

Iznos koji sufinancira EU:
2.274.842,03 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
21.3.2019. – 16.7.2020.

Kontakt osobe za više informacija:
1. Ivana Alšić, dipl.oec., Miholjački poduzetnički centar Lokalna razvojna agencija d.o.o. –voditelj projekta
Kontakt podaci: tel.: 031/630-945, mob.: 098/900-2457, e-mail: mpc.miholjac@gmail.com

2. Ivan Pandurić, mag.oec., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marijanci
Kontakt podaci: tel.: 031/643-150, mob.: 091/264-3102, e-mail: info

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI

OPERATIVNI PROGRAM KOHEZIJA I KONKURENTNOST

RECIKLAŽNO DVORIŠTE U KUNIŠINCIMA PRI ZAVRŠETKU

Stanovnici Kunišinaca iz dana u dan svjedoče kako se projekt izgradnje Reciklažnog dvorišta u njihovu mjestu uspješno privodi kraju. Tako su na istom objektu građevinski radovi privedeni kraju, opremanje dvorišta je završeno i ovih se dana očekuje priključak objekta na električnu mrežu. Poslije ove etape poslova uslijedit će prijava za tehnički pregled objekta te dobivanje uporabne dozvole. Ishođenjem istog dokumenta Općini preostaje još odraditi informativno-obrazovne aktivnosti prema stanovništvu kao i pripremne radnje i ugovaranja sa koncesionarom oko preuzimanja otpada. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.023.622,25 kuna, od čega Europska unija financira 2.274.842,03 kuna, a službeni početak rada reciklažnog dvorišta očekuje se tijekom srpnja 2020.godine.

 

 

Započela izgradnja Reciklažnog dvorišta u Kunišincima

Nakon što je u travnju ove godine, načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić zajedno s tadašnjim ministrom zaštite okoliša i energetike Tomislavom Čorićem te direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravkom Ponošem, sklopio Ugovor o sufinanciranju projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Kunišincima, ovih dana konačno su započeli i radovi na ovom projektu na kojem radove izvode djelatnici tvrtke izvođača: Zajednice ponuditelja Grapa d.o.o. te tvrtka Uremović iz Našica.

Ukupna vrijednost projekta Reciklažnog dvorišta iznosi 3.023.622,25 kuna, od čega Europska unija financira 2.274.842,03 kuna, a projekt koji je službeno započeo 21.ožujka ove godine, trebao biti završen do 16.srpnja 2020.godine.

Ovaj projekt trebao bi umnogome utjecati i na povećanje komunalnog standarda za stanovništvo Općine Marijanci koji zbog nepostojanja vlastitog, otpad trenutačno odvoze na Reciklažno dvorište u Belišće s kojim Općina Marijanci ima sklopljen sporazum o korištenju dvorišta.