Izgradnja i opremanje Reciklažnog dvorišta

U skladu sa odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i broju stanovnika na svom području, Općina Marijanci u obvezi je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada za stanovnike s područja Općine Marijanci bez naknade. Iz navedenog razloga Općina Marijanci će provedbom projekta “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Marijanci” izgraditi i opremiti reciklažno dvorište u naselju Kunišinci za sve stanovnike sa svoga područja te će se kroz isti projekt provoditi informativno – obrazovne aktivnosti s ciljem informiranja stanovnika o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada i lokaciji reciklažnog dvorišta, a sve u cilju povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište, što će doprinijeti zaštiti okoliša.

Općina Marijanci je za provedbu prethodno spomenutog projekta sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopila ugovor o sufinanciranju, pa je time Općini Marijanci iz Kohezijskog fonda, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dodjeljno 2.274.842,03 kune bespovratnih sredstava dok je ukupna vrijednost projekta (sa PDV-om) 3.023.622,25 kuna. Provedba svih aktivnosti na projektu planira se kroz 15 mjeseci od dana potpisivanja ugovora sa Fondom.