Vijeće Općine

Na izborima za predstavnike lokalne i područne samouprave 2017. godine izabrani su sljedeći članovi Vijeća Općine Marijanci:

 1. Danko Šargač (HDZ) – predsjednik,
 2. Josip Dukmenić (HDZ) – zamjenik predsjednika,
 3. Suzana Šefer (HDZ) – član,
 4. Ana Mužar (HDZ) – član,
 5. Kruno Belošević (HDZ) – član,
 6. Miroslav Bočkinac (HDZ) – član,
 7. Katarina Krleža (HDZ) – član,
 8. Darko Bočkinac (HNS, HSS, HSU) – član,
 9. Anamarija Molnar (HNS, HSS, HSU) – član,
 10. Alen Babić (HNS, HSS, HSU)) – član,
 11. Sandra Oršikić-Stanković (HSP) – član.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom. Ako zakonom ili drugim propisom nije određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće su u nadležnosti općinskog načelnika.

Način rada općinskog vijeća uređen je Poslovnikom Općinskog Vijeća a prava i obveze kao i poslovi koje obavljaju članovi vijeća navedeni su u Statutu Općine Marijanci.

27. SJEDNICA VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI

Uz strogo poštivanje epidemioloških mjera, u srijedu je u prostorima Društvenog doma u Marijancima održana 27. po redu sjednica Općinskog vijeća kojoj je nazočilo 8 vijećnika koji su uglavnom jednoglasno ili većinom glasova prihvatili sve predložene dokumente.

U odsutnosti načelnika Općine Darka Dorkića, polugodišnji obračun proračuna nazočnima je prezentirao pročelnik Ivan Pandurić istaknuvši kako je u istom razdoblju od planiranih prihoda od poslovanja u iznosu od 20.897.000,00 kuna realizirano 11.312.891,21 ili 54,14%, što je unatoč slabijim ostvarenjima relativno dobar rezultat s obzirom na okolnosti s epidemijom COVID 19 s kakvim se susreću sve jedinice lokalne samouprave. Kazao je i kako je uobičajeno da se u drugom dijelu godine ostvaruju bolji rezultati, pa je za očekivati da će tako biti i sada, posebno zbog činjenice što se do kraja godine očekuje suglasnost ministra i realizacija kredita uz pomoć kojeg bi se premostilo razdoblje do refundiranja sredstava za projekte iz Fondova EU koji ove godine svima značajno kasne. Sukladno tome, Općina je bez obzira na plan, rashodovnu stranu smanjila i uskladila s priljevom sredstava, a i određene je projekte, s ciljem racionalnog raspolaganja troškovima, prolongirala za iduću godinu.

Novim članom Povjerenstva za dodjelu pomoći za studiranje i dodjelu pomoći za podmirenje troškova stanovanja učenika srednjih škola sa područja Općine, Vijeće je nakon ostavke u članstvu Alena Babića, imenovalo Marka Majdenića, a pozdravljena je i Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Izgradnja dječjeg vrtića Črnkovci”. Poštujući preporuku Osječko-baranjske županije, donijeta je Odluka o produljenju važenja Lokalne razvojne strategije Općine kako bi se mogli realizirati planirani projekti. Kao i ranijih godina, za svoje će mještane Općina Marijanci i u ovoj sezoni kolinja iz proračunskih sredstava sufinancirati troškove pregleda svinjskog mesa na trihinelu u iznosu od 50% cijene pregleda te će snositi ukupni trošak odvoza animalnog otpada iz domaćinstva, a i ove godine donijeta je Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima i korisnicima socijalne pomoći. Božićnicu u iznosu od 250 tako će dobiti umirovljenici s mirovinama manjim od 1.000 kuna i korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb. Iznos od 200 isplatit će se umirovljenicima s mirovinama od 1.000 – 1.500 kuna, 150 kuna umirovljenicima s mirovinama od 1.500 – 2.000 kuna, a 100 kuna umirovljenicima s mirovinama od 2.000 – 2.500 kuna. Valja naglasiti da je ista Odluka izglasana uz napomenu da se za nju u narednom razdoblju mogu donijeti i izmjene i dopune o povećanju za 50 kuna za najniže iznose mirovine sukladno prijedlogu vijećnika Darka Bočkinca.

Uz donošenje Programa zimskog održavanja lokalnih prometnica na području Općine Marijanci 2020. godine, vijećnici su prihvatili i izvješće pročelnika Pandurića o poduzetim radnjama radi naplate dospjelih potraživanja Općine Marijanci u 2020. godini koje imaju za cilj smanjiti sadašnje iznose višegodišnjih dugovanja prema Općini. Riječ je o dosada prvoj takvoj sveobuhvatnoj akciji u Općini na ovom planu, nakon što su se za to stvoriti potrebni resursi, a nakon koje se očekuje smanjenje sadašnjih brojki.

Vijećnici Općine Marijanci u izvješću su i detaljno upoznati o radu načelnika Općine Marijanci za razdoblje 1.siječnja do 30.lipnja ove godine koji je unatoč koronakrizi bio u znaku mnogih aktivnosti za povećanje kvalitete življenja u Općini, brizi o velikim projektima u Općini koji su u fazi realizacije, ali i pripremama projekata za razdoblje koje tek slijedi i rješavanju tekuće problematike.

25. SJEDNICA VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI

Prema obrazloženju načelnika Općine Darka Dorkića, Općina Marijanci zadužit će se za financiranje kapitalnih projekata koji su planirani Proračunom Općine Marijanci za 2020. godinu u iznosu od 5,4 milijuna kuna do njihovog završetka, nakon čega Općina može podnijeti zahtjev za povrat sredstava. Riječ je o projektima koji se financiraju iz sredstava EU: Vatrogasni i društveni dom Črnkovci te projektiranje, rekonstrukciju i obnovu Dječjeg vrtića Marijanci. Zaduženje bi se trebalo izvršiti kod Privredne banke Zagreb s tim da prva rata dospijeva 31.srpnja 2022.godine do kada u Općini Marijanci očekuju da bi trebali u cijelosti povući sredstva za ove kapitalne projekte čiji se prihvatljivi troškovi financiraju u 100 postotnom iznosu iz Fondova EU. Inače, radovi na ovim projektima napreduju u skladu s planovima, a svi dosadašnji troškovi su podmireni na vrijeme kako ne bi došlo do zastoja u radovima.

Općinski vijećnici usuglasili su se i oko donošenja odluke o privremenom oslobađanju od plaćanja zakupnine zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Općine kao i Odluke o refundiranju troškova plaćene komunalne naknade i naknade za uređenje voda Općine Marijanci za pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost na području Općine, a kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovane koronavirusom gospodarska aktivnost narušena, te koji su koristili mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 1. ožujka i dalje, a najduže do 3 mjeseca. Nakon podnošenja zahtjeva, povrat sredstava izvršit će se u roku od 60 dana iz općinskog proračuna. Vijećnici su se usaglasili i oko donošenja Provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine.

Pod točkom pitanja i prijedlozi, načelnik Dorkić nazočne je vijećnike izvijestio o tijeku realizacije projekata na području Općine, trenutačnoj financijskoj situaciji u Općini uslijed novonastale korona-krize, te vođenju računa da se zbog smanjenja vlastitih prihoda ne ide u realizaciju određenih projekata koji su u proračunu bili planirani. Upoznati su i s podatkom da je na ljestvici transparentnosti, Općina Marijanci skočila s prošlogodišnje 3, na ovogodišnju ocjenu 5 – što je najviša ocjena za transparentnost u jednoj jedinici lokalne samouprave.

Na pitanja zamjenika predsjednika Vijeća Josipa Dukmenića po pitanju problematike Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, načelnik Dorkić je najavio da je Plan da se već za iduću sjednicu pripremi Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i da treba razmisliti da se s usvojenim Programom što prije krene u provedbu. Kad su pak u pitanju planovi za uređenje kanalske mreže na području Općine za koje su nadležne Hrvatske vode, načelnik je pojasnio da u ovom trenutku o tome nema konkretnu informaciju, ali da će u što skorijem vremenu nastojati dobiti nova saznanja i obavijestiti vijećnika Dukmenića.

Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Marijanci i zamjenik načelnika Općine Tomislav Jelić, vijećnike je izvijestio o radu i djelovanju Stožera civilne zaštite u proteklim mjesecima, koji su aktivno radili na izdavanju propusnica te vršili kontrolu kretanja i socijalnih kontakata. Za istaknuti je da je na području Općine Marijanci bilo zabilježeno nekoliko slučajeva samoizolacije, ali ne i zaraženih osoba.

23. SJEDNICA VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI

Usvojeni važni financijski akti Općine, a i ove godine Uskrsnice umirovljenicima i socijali

Pod predsjedanjem Danka Šargača, u ponedjeljak je u prostorijama Društvenog doma u Marijancima u kontroliranim uvjetima zbog pandemije corona virusa, održana 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Marijanci na kojoj se razmatralo 13 točaka dnevnog reda.

Nakon što je imenovan novi Odbor za predškolski odgoj, školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb u sastavu predsjednica Suzana Šafer, te članovi Katarina Krleža i Franjo Sudar, načelnik Općine Darko Dorkić nazočne je vijećnike upoznao s potankostima godišnjeg obračuna Proračuna Općine Marijanci za 2019.godinu.

Iako je ostvarenje proračuna na prihodovnoj strani bilo 90, a na rashodovnoj strani 76 posto od plana, on je ostao u očekivanim okvirima i u skladu s posljednjim izglasanim izmjenama i dopunama. Na strani prihoda, razlika u odnosu na plan iznosi 1.291.000 kuna, a riječ je o prihodima koji se odnose Fondove EU, kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna. I pored svega toga, zabilježeno je ostvarenje od 13.223.839 kuna, od čega je 4.329.000 kuna kreditno zaduženje. Što se tiče rashodovne strane, ona je manja od plana za 3.527.365 kuna i najveći dio te razlike se odnosi na započete, a nedovršene projekte koji su u fazi realizacije što iznosi oko 3.000.000 kuna, dok je ostalo raspoređeno kroz više stavki“, obrazložio je načelnik Dorkić dodajući kako je Općina Marijanci na kraju 2019.godine zabilježila ukupan višak prihoda koji se odnosi na 2018. I 2019.godinu, od 2.235.430 kuna. Kazao je i kako se mnogi projekti iz raznih razloga nisu uspjeli završiti do konca 2019.godine, ali su zato nastavljeni 2020.godine zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima i oni su se bez stanke odvijali i tijekom cijelog siječnja i veljače.

Podnoseći polugodišnje izvješće o svom radu za razdoblje od 1.srpnja do 31.prosinca 2019.godine, načelnik Dorkić naglasak je stavio niz aktivnosti usmjerenih ka nesmetanom funkcioniranju Općine od kojih je posebno izdvojio upravljanje općinskim financijama, potpisivanje različitih ugovora i akata, pripreme za sjednice Općinskih vijeća i organizacijske poslove vezane za proslavu Dana Općine Marijanci prilikom čega je apostrofirao da je za Općinu Marijanci 2019.godina godina početka velikog investicijskog ciklusa i godina rekordnog broja ugovorenih i započetih projekata. Osvrnuo se i na ukupno potpisanih 14 ugovora s mladim obiteljima u dva kruga oko rješavanja njihovog stambenog pitanja za što će biti potrebno osigurati 490.000 kuna, a do kraja godine je i bilo isplaćeno nešto manje od 200.000 kuna. Riješeno je i pitanje koncesije za odvoz komunalnog otpada, a intenzivno se radilo i na pripremama novih projekata, komunikaciji s Agencijama, Ministarstvima i Županijom te mještanima.

Kao i prigodom ostalih Odluka, vijećnici su donijeli jednoglasnu Odluku o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o suradnji na razvoju projekta Sunčana elektrana Črnkovci koja bi ovom kraju trebala osigurati dodatni financijski priljev sredstava u proračun, Odluku o osnivanju Poduzetničke zone Črnkovci te usvojili godišnji Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Marijanci za 2020. godinu.

Usvojili su i prvi rebalans Proračuna za 2020.godinu koji se odradio isključivo s ciljem nastavka i uspješnog završetka započetih velikih projekata na području Općine, odnosno „prebijanja“ planiranih sredstava iz Fondova EU i njihova smanjivanja s jedne, te s zaduživanja Općine Marijanci za 5,4 milijuna kuna s druge strane. Načelnik Dorkić je pojasnio da se u kredit treba ući zbog dva projekta koji su u fazi izgradnje: Vatrogasnog i Društvenog doma u Črnkovcima vrijednog preko 9 milijuna kuna za koji se očekuje 7,4 milijuna kuna od Fondova EU, te rekonstrukciju i prenamjenu objekta bivše škole u Dječji vrtić za koji se treba stići preko 5 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Fondova EU. U Općini s velikom sigurnošću očekuju da će do kraja godine uspjeti povući polovicu ugovorenih sredstava, odnosno predujam za koji su već podnijeti zahtjevi, a unatoč izostanku ili usporenoj dinamici isplate, sve projekte poput izgradnje Vatrogasnog doma u Marijancima, te Reciklažnog dvorišta u Kunišincima, Općina je uredno izfinancirala. Podršku Općini u ovakvom načinu prevladavanja novonastale situacije dalo je i Ministarstvo financija RH.

Općinsko vijeće donijelo je i Odluku o isplati prigodnog dara – uskrsnice umirovljenicima i korisnicima socijalne pomoći s područja Općine. Uskrsnica u visini od 250 kuna bit će isplaćena umirovljenicima s mirovinama manjim od 1.000 kuna, iznos od 200 kuna dobit će umirovljenici s mirovinama koje iznose od 1.000 do 1.500 kuna, a uskrsnicu od 150 kuna umirovljenici s mirovinama od 1.500 do 2.000 kuna. Uskrsni dar u visini od 100 kuna primit će umirovljenici s mirovinama od 2.000 do 2.500 kuna, dok će korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb dobiti uskrsnicu od 250 kuna. No, s obzirom na novonastalu situaciju vezanu uz pandemiju corona virusom i preporukama za izbjegavanjem kontakta i ostanak u domovima posebno starijih osoba, korisnici će o načinu i vremenu isplate biti naknadno obaviješteni.

22. SJEDNICA VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI

Najvažniji financijsko-planski dokumenti: III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine za 2019.godinu te Proračun Općine za 2020.godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022.godinu bile su glavne teme posljednje ovogodišnje, 22. po redu sjednice Općinskog vijeća Marijanci.

Prezentirajući prijedlog trećeg rebalansa Proračuna, načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić pojasnio je kako je riječ o usklađenju ostvarenog u odnosu na planirano. Kako je riječ o godini početka velikog investicijskog ciklusa, Proračun Općine za 2019.godinu na prihodovnoj i rashodovnoj strani je u odnosu na planove smanjen za 17.172.875 kuna, a većina tih sredstava se odnosi na nekoliko prihoda i rashoda vezanih uz velike projekte od kojih se nije odustalo, nego se nastavljaju u idućoj godini te su iste stavke „preseljene“ u plan proračuna za iduću godinu.

U tablici prihoda najveće smanjenje od 12.490.000 kuna odnosi se na kapitalne pomoći iz EU, a povezano s tim i 2.095.000 kuna iz državnog proračuna te 400.000 kuna iz županijskog proračuna koji nisu ostvareni. Također, značajnije je smanjen i očekivani prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta za 500.000 kuna i odustajanje od kratkoročnog zaduživanja za 2 milijuna kuna. Smanjenje od 17 milijuna na rashodovnoj strani uglavnom se odnosi na velike projekte i rashode za nabavu nefinancijske imovine tj.građevinske projekte: Vatrogasni i Društveni dom u Črnkovcima (8.412.500 kuna), Reciklažno dvorište (1.500.000 kuna), Dječji vrtić Marijanci (6.224.000 kuna), Športski objekt NK Mladost Črnkovci (500.000 kuna), opremanje Društvenog doma Marijanci (250.000 kuna), te donacije vjerskim zajednicama (190.000 kuna). U sklopu istog rebalansa većinom glasova izglasane su i izmjene i dopune programa javnih potreba u vatrogastvu, socijalnoj skrbi, gradnji komunalne infrastrukture, sportu, predškolskom odgoju, školstvu i visokoškolskom obrazovanju, kulturi i društvenim djelatnostima, kao i Program utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa, te izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije na području Općine.

Većinom glasova vijećnici Općine Marijanci prihvatili su i Plan Proračuna za 2020.godinu „težak“ 25.704.500 kuna s projekcijama za dvije godine unaprijed. Valja naglasiti da su prigodom krojenja ovog proračuna u obzir uzeti prijedlozi i sugestije mještana, udruga kao i prijedlozi vijećnika. Prema obrazloženju načelnika Dorkića, najveći prihod u visini od 16.307.500 kuna Općina Marijanci očekuje s pozicije kapitalnih pomoći fondova EU, te državnog i županijskog proračuna, kao i 2 milijuna kuna koji bi se općinskom proračunu trebali vratiti iz DVD-a Marijanci nakon povrata sredstava iz EU. Iz vlastitih izvora Općina računa na 7,3 milijuna kuna i oni su isplanirani u skladu s ovogodišnjim ostvarenjem koje načelnik smatra realnim.

Za razliku od ranijih godina u kojima smo planirali proračune, u ovoj smo godini proračun za 2020.godini kako prihodovnu tako i rashodovnu stranu, krojili za već ugovorene projekte za koje su sredstva osigurana ili poznata od kojih su neki već započeti tako da je on vrlo realan“, naglasio je načelnik. Uz povećanje iznosa za sport i vatrogastvo, nova stavka na rashodovnoj strani koju je na prijedlog Udruge mještana Črnkovci Općina Marijanci u potpunosti prihvatila, jest planiranje projekta novog Dječjeg vrtića Črnkovci. Naime, odustaje se od adaptacije postojećeg prostora u kojem se nalazi vrtić, a u kojem će vrtić nastaviti djelovati do izgradnje novog prostora, te se s iznosom od 150.000 kuna kreće u izradu projektne dokumentacije za novi vrtić Črnkovci na nekoj drugoj lokaciji u mjestu u vlasništvu Općine.

Proračun za 2020.obuhvaća održavanje postojećih i završetak započetih projekata, ali ne i početak novih projekata. Od velikih projekata u proračunu za iduću godinu treba izdvojiti vrtić Marijanci, Vatrogasni i Društveni dom Črnkovci, Reciklažno dvorište, završetak započetog parkirališta u Marijancima, završetak pješačke staze i javne rasvjete između naselja Bočkinci i Črnkovci, te nastavak projekta uređenja poljskih puteva koji se rade svake godine. Predviđeno je i održavanje i opremanje javnih zgrada u sklopu čega će se urediti prostorije NK Mladost Črnkovci, doma Kunišinci, doma Čamagajevci, Ribičkog doma Črnkovci i opremanje Društvenog doma Marijanci koji je vezan uz Fondove EU i projektiranje Dječjeg vrtića u Črnkovcima,“ poručio je načelnik zaključujući kako je ovo jedan od najboljih dosad izrađenih proračuna, a podržalo ga je 9 vijećnika uz 2 suzdržana glasa.

Istom prigodom vijećnici su razmotrili i usvojili Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci za 2019.godinu, Godišnji plan davanja koncesija Općine za 2020.godinu, te donijeli Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Marijanci u idućoj godini, kao i II. izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika načelnika iz radnog odnosa u kojem je definirano povećanje osnovice na plaću za 8,3 posto što je identično povećanju osnovice za sve djelatnike Općine koje je svojom Odlukom donio načelnik Općine. Usuglasili su se i oko Izvješća o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1.listopada do 30.studenog ove godine. Po završetku sjednice predsjednik Općinskog vijeća Danko Šargač zahvalio je svim vijećnicima na sudjelovanju u radu Vijeća u ovoj godini te čestitao blagdane.

Nakon sjednice Općinskog vijeća, u prostorima Društvenog doma održan je prigodni božićni domjenak za vijećnike, predstavnike udruga, vjerskog, kulturnog i društvenog života Općine Marijanci kojima je načelnik Darko Dorkić zahvalio na suradnji u ovoj godini i uputio čestitke u povodu predstojećih božićnih i novogodišnjih blagdana.

 

21. SJEDNICA VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI

Vijećnici Općinskog vijeća Marijanci na svojoj su 21.sjednici koja je održana u četvrtak 21.studenog, prihvatili sva prezentirana izvješća i prijedloge te donijeli prve izmjenama Programa mjera za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji i Odluku o isplati božićnice umirovljenicima i korisnicima socijalne pomoći.

Kao i prigodom ovogodišnje isplate uskrsnica, Općina Marijanci za ovu je namjenu u proračunu osigurala 50.000 kuna, a pravo na božićnicu imaju svi žitelji Općine čiji iznos mirovine ne prelazi 2.500 kuna ili su korisnici minimalne zajamčene naknade Centra za socijalnu skrb. Najveći iznos božićnice od 250 kuna bit će isplaćen svim korisnicima socijalne skrbi i umirovljenicima s mirovinama manjim od 1.000 kuna, 200 kuna božićnice dobit će umirovljenici s mirovinama od 1.000 do 1.500 kuna, a 150 kuna umirovljenici s primanjima od 1.500 do 2.000 kuna. Dar za Božić od 100 kuna pripast će umirovljenicima s mirovinama koje iznose od 2.000 do 2.500 kuna. Božićnica će se korisnicima koji udovoljavaju propisanim uvjetima isplaćivati od 1. prosinca 2019. godine u gotovini u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marijanci uz predočenje kopije važeće osobne iskaznice, odreska posljednje mirovine ili Rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb o ostvarenom pravu na minimalnu zajamčenu naknadu.

Podnoseći izvješće o ostvarivanju Plana i programa rada za 2018./2019. godinu te Plan i program rada Dječjeg vrtića “Pinokio” Donji Miholjac za pedagošku godinu 2019./2020., načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić je istaknuo da je isto izvješće već usvojilo Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca kao osnivač ove ustanove te predložio zaključke o budućem radu Dječjeg vrtića i statusu Općine u vlasničkoj strukturi vrtića. Naime, s obzirom da bi se iduće godine trebao izgraditi objekt Dječjeg vrtića u Marijancima koji će ponuditi adekvatan prostor za cjelodnevni boravak djece s dva odjeljenja uz jaslice, doći će do određenih promjena kojima će se Općina Marijanci, Dječji vrtić Pinokio Donji Miholjac, te Grad Donji Miholjac morati prilagoditi. Tekstom zaključka o nadopuni Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Pinokio za 2019./2020.godinu kojeg su vijećnici prihvatili, načelnik Dorkić je u ime Općine Marijanci predložio da bi tijekom ove pedagoške godine trebalo u suradnji s Gradom Donjim Miholjcem poraditi na pronalaženju rješenja pravnog statusa Općine Marijanci kao suvlasnika Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac koji dosada nije riješen. To je posebno važno zbog izgradnje novog vrtića u Marijancima sredstvima iz Fondova EU koji uvjetuje da u vrtiću nakon toga može djelovati samo vrtić koji je u vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne samouprave na određenom području. Nadalje, program vrtića bi trebao obuhvatiti i suradnju s Općinom Marijanci na osmišljavanju i planiranju kvalitetnog rada Dječjeg vrtića Pinokio na području Općine Marijanci za iduću pedagošku godinu 2020./2021. koja bi obuhvatila rad Područnih vrtića na dvije lokacije: Marijanci i Črnkovci.

Ovim želim poručiti da je naš plan za buduće razdoblje da i nakon izgradnje novog vrtića u Marijancima, želimo zadržati postojeći vrtić u Črnkovcima sve dok za njega bude bilo interesa,“ poručio je načelnik odgovarajući na vijećničke upite o ovoj problematici.

Odličnu suradnju s Općinom Marijanci na ovom planu u proteklom razdoblju pohvalila je i ravnateljica Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac Jadranka Landup najavivši da će se na istim temeljima suradnja nastaviti i u razdoblju koje dolazi i da je i dalje na raspolaganju za rješavanje svih otvorenih pitanja.

Izglasavanjem prvih izmjena Programa mjera za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, Općinsko vijeće Marijanci promijenilo je postojeće kriterije za dobivanje financijske pomoći Općine. Dosadašnja odredba prema kojoj su prijavitelji u trenutku raspisivanja ovog javnog poziva trebali biti mlađi od 40 godina se mijenja, pa će se tako ubuduće na ovaj javni poziv moći prijaviti svi zainteresirani koji u vrijeme podnošenja svoje prijave nisu navršili 40 godina. Također, uz podnositelja zahtjeva, ni njegov bračni drug ne smije biti vlasnik nikakve nekretnine za stanovanje ukoliko se prijavljuje na ovaj javni poziv, a uz prebivalište morat će se dokazati i da mlada obitelj ima boravište na području Općine.

Također, prezentiranjem prijedloga Plana proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu i upoznavanjem vijećnika s financijskim planovima, vijećnici i svi ostali mještani koji se s prijedlogom proračuna mogu detaljnije upoznati na web stranici Općine Marijanci, pozvani su da najkasnije do 5.prosinca i sami sudjeluju u kreiranju najvažnijeg planskog dokumenta Općine za iduću godinu.

 

20. SJEDNICA VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI

Četiri izvješća, devet odluka te jedan program našli su se na dnevnom redu 20.sjednice Općinskog vijeća Marijanci koja je održana u utorak 22.10.2019. godine, a na kojoj su jednoglasno ili većinom glasova usvojeni svi predloženi dokumenti.

Prema prihvaćenom izvješću o polugodišnjem obračunu Proračuna Općine Marijanci za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja ove godine, razvidno je da je Općina Marijanci zabilježila prihode u visini od 4.772.238,81 kunu te rashode od 2.379.213,37 kunu uz višak prihoda koji iznosi 1.765.290,26 kuna. Govoreći o ovom glavnom financijskom dokumentu Općine, načelnik Općine Darko Dorkić je naglasio kako je plan proračuna za 2019. godinu napravljen realno i u skladu s očekivanjima. Najveći dio prihoda zabilježen od poreza i poravnanja, dok su rashodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećani zbog velikih projekata na području Općine koji su u fazi realizacije. Kazao je i kako je uredno punjenje proračuna nastavljeno i u drugoj polovici godine, ali kako neke stavke, poput prihoda iz Fondova EU možda neće biti ostvarene tijekom godine, ali ih se zbog proceduralnih obveza moralo uvrstiti u proračun.

Uz Odluke o davanju suglasnosti za provedbe ulaganja u izgradnju nerazvrstane ceste u ulici Nikole Tesle u Črnkovcima, ceste u ulici Matije Gupca u Bočkincima, te izgradnju Sportsko-rekreacijskog centra Marijanci koje će Općini Marijanci omogućiti da im Županija Osječko-baranjska sufinancira 50 posto sredstava za izradu projektne dokumentacije, vijećnicima su posebno zanimljive bile teme vezane uz problematiku zbrinjavanja otpada na području Općine Marijanci. Oni su naime, donijeli odluku o sklapanju Dodatka IV.Sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Marijanci kojom će se nakon višemjesečnih problema, a poštujući Odluku Državne komisije, do kraja godine uvesti nova, povoljnija cijena odvoza otpada nakon dogovora s koncesionarom, tvrtkom Eko-flor plus d.o.o. iz Oroslavlja. Ovim aneksom, nova cijena odvoza otpada za naredna dva mjeseca primjenjivat će se bez varijabilnog dijela, pa će prema novoj odluci cijena odvoza za kante od 120 litara umjesto 82 plaćati 54,24 kune, dok će se kanta od 240 litara plaćati 108 kuna. U tom istom dvomjesečnom razdoblju, novi-stari koncesionar Eko-flor plus, obavit će potrebnu proceduru čipiranja kanti za otpad uz obilazak kućanstava kako bi se posebno evidentirala samačka kućanstva, koja će steći pravo na dobivanje kanti od 80 litara i nižu cijenu odvoza otpada. Nakon 1.siječnja 2020.godine primjenjivat će se nove cijene u koje će biti uključen i varijabilni dio.

Uz usvajanje polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine, donošenje Programa zimskog održavanja prometnica te Odluke o sufinanciranju troškova pregleda svinjskog mesa na trihinelu u Veterinarskim stanicama u Donjem Miholjcu i Valpovu i financiranju troškova odvoza animalnog otpada koja će biti na snazi od 1.studenog 2019. do 28.veljače 2020., općinski vijećnici usvojili su i Odluku o zaduživanju Općine Marijanci za realizaciju novih projekata kod Privredne banke Zagreb u iznosu od 4.329.000,00 kuna s kamatnom stopom od 1,53 posto godišnje.

ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI 2019.

Svečana sjednica Općine Marijanci održana je 06. rujna 2019. godine sa početkom u 11,00 sati kojoj su nazočili saborski zastupnik Domagoj Mikulić, zamjenik Osječko-baranjskog župana Goran Ivanović, gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca te zamjenik gradonačelnika Belišća, kao i načelnici općina Podravska Moslavina, Magadenovac, Viljevo, Petrijevci, Bizovac i Podgorač. Kao i protekle godine tako su i ovom svečanom prigodom dodjeljena javna priznanja Općine Marijanci za 2019.  godinu:

 • NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO OPĆINE MARIJANCI: Ivan Kupčerić i Sofija Mašić
 • NAGRADA OPĆINE MARIJANCI: NK “Hajduk” Marijanci, NK “Bočkinci” Bočkinci
 • ZAHVALNICA OPĆINE MARIJANCI: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša OBŽ – izdvojeni ured D. Miholjac, Državna geodetska uprava – odjel za katastar nekretnina D. Miholjac, Općinski sud u Valpovu – zemljišnoknjižni odjel D. Miholjac
IZ MEDIJA U POVODU DANA OPĆINE MARIJANCI 2019.:

ODRŽANA 12. -SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

06. rujna 2018. godine, nakon polaganja vijenaca i svijeća na spomeniku poginulim braniteljima Domovinskog rata u Kunišincima, sa početkom u 11,00 sati održana je 12. po redu, svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Marijanci u povodu obilježavanja Dana Općine Marijanci – blagdana Male Gospe. Sjednica je započela intoniranjem himne Republike Hrvatske te minutom šutnje u čast svim poginulim braniteljima domovinskog rata, a zatim su se nazočnima obratili načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić, u ime susjednih gradova i općina zamjenika gradonačelnika Grada Belišća Domagoj Varžić, te u ime Osječko – baranjske županije župan Ivan Anušić.

 

 

 

 

 

Po prvi puta od svoga osnutka 1993. godine Općina Marijanci dodijelila je i Javna priznanja za 2018. godinu:

 • ADELI FIZIR – NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO OPĆINE MARIJANCI – za dugogodišnji rad i dostignuća u odgoju i obrazovanju djece sa područja Općine Marijanci
 • IVANU FRANCUZU – NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO OPĆINE MARIJANCI – za dugogodišnji rad i dostignuća u kulturnom stvaralaštvu i promicanju umjetnosti
 • FARMI SALAŠ d.o.o. MARIJANCI - NAGRADA OPĆINE MARIJANCI – za dostignuća i doprinos od značaja za gospodarski i društveni život na području Općine Marijanci
 • DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU MARIJANCI - NAGRADA OPĆINE MARIJANCI – za dostignuća i doprinos od značaja za društveni život te zaštitu života i imovine mještana Općine Marijanci
 • OSNOVNOJ ŠKOLI “MATIJA GUBEC” MAGADENOVAC - ZAHVALNICA OPĆINE MARIJANCI – za uspješnu suradnju u planiranju i izgradnji novog objekta područne osmogodišnje škole u Marijancima
 • DOMU ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC - ZAHVALNICA OPĆINE MARIJANCI – za uspješnu suradnju u planiranju i otvaranju stomatološke ambulante u Marijancima
 • GRADU BELIŠĆU - ZAHVALNICA OPĆINE MARIJANCI – za uspješnu suradnju na razvoju komunalne infrastrukture te provedbi programa zaštite okoliša Općine Marijanci

ODRŽANA 3. – SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

08. rujna 2017. godine u Društvenom domu u Marijancima sa početkom u 11,00 sati održana je svečana sjednica općinskog vijeća Općine Marijanci povodom obilježavanja dana Općine Marijanci odnosno blagdana Male Gospe. Sjednici je prethodilo polaganje cvijeća i paljenje svijeća načelnika Općine Marijanci Darka Dorkića sa suradnicima na spomeniku poginulim braniteljima u Domovinskom ratu sa područja Općine Marijanci. Sama svečana sjednica započela je intoniranjem himne Repubike Hrvatske od strane tamburaškog sastava KUD-a “Slavonska vila” Marijanci – Kunišinci, te minutom šutnje. Predsjedavajući Danko Šargač je nakon ovoga pozdravio sve nazočne goste, te predstavnike gospodarstvenika i udruga sa područja Općine Marijanci. Nakon pozdrava uslijedio je kratak plesni i instrumentalni program KUD-a a zatim se skupu kao domaćin obratio načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić. Napravio je kratki rezime svega učinjenog u protekloj godini te naglasio zaključak kako je ovo zasigurno najuspješnija godina u povijesti poslovanja općine koja se očituje nizom realizirani projekata te pozitivnim poslovnim rezultatom na kraju godine.

Nakon načelnika skupu se u ime susjednih gradova i općina obratio gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca gospodin Goran Aladić, te u ime Osječko – Baranjske županije zamjenik župana gospodin Goran Ivanović koji su čestitali načelniku i suradnicima na svim uspjesima u tijeku godine te zaželjeli daljnje uspjehe u narednom razdoblju.

Posljednji se skupu obratio Tajnik u Ministarstvu obrane Repbulike Hrvatske gospodin Tomislav Ivić te napomenuo dugogodišnju suradnju sa načelnikom Općine Marijanci pohvalivši njegov rad i rad njegovih suradnika te također zaželio puno uspjeha u narednom mandatu.

Nakon govora Tomislava Ivića predsjedavajući Danko Šargač zaključio je svečanu sjednicu te pozvao sve nazočne na obilazak novootvorene područne osmogodišnje škole u Marijancima te na svečani ručak u sali Društvenog doma u Marijancima.

 

 

 

ODRŽANA I. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI, SAZIV: 2017.-2021.

U ponedjeljak 12. lipnja 2017. godine sa početkom u 19,00 sati održana je I. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Marijanci, saziv 2017.-2021. godine. Sjednicu je otvorio ovlašteni predstavnik Ureda državne uprave, gospodin Branko Matijević koji je utvrdio kvorum odnosno da je na sjednici prisutno 9 od 11 izabranih vijećnika. Na sjednici su izabrani članovi Mandatne komisije i Komisije za izbor i imenovanje. Također izabrani su i novi-stari predsjednik i zamjenik predsjednika Općinskog vijeća odnosno Danko Šargač i Josip Dukmenić. Načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić čestitao je svim vijećnicima koji su prisegnuli na dužnost te istakao kako se nada budućoj uspješnoj suradnji u radu Općinskog vijeća. Cjelokupna sjednica održana je u svečanoj i dostojanstvenoj atmosferi a prva radna sjednica vijeća najavljena je već za početak mjeseca srpnja.

 

OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE MARIJANCI ZA 2017. GODINU

OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2015. GODINU:

 ZAPISNICI sa sjednica Općinskog vijeća, saziv: 2013.-2017.

SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI 2016. GODINE

 

 

Dana 08.09. (Blagdan Male Gospe) obilježili smo Dan Općine Marijanci koji je započeo Svetom misom u župnoj crkvi sv. Petra i Pavla u Marijancima nakon koje je čelništvo općine položilo cvijeće i zapalilo svijeće na spomeniku poginulim braniteljima Domovinskog rata na području Općine Marijanci. Nakon toga slijedilo je otvaranje radova katastarske izmjere k.o. Kunišinci.

 Svečana sjednica započela je u 13:00 sati. Nakon pozdravljanja gostiju od strane predsjednika općinskog vijeća Općine Marijanci Danka Šargača, uvodni govor održao je načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić. Slijedio je govor župana Vladimira Šišljagića. Načelnik Općine Podravska Moslavina Zdravko Šimara održao je govor kao predstavnik susjednih općina i gradova dok je završnu riječ imao gradonačelnik grada Valpova te saborski zastupnik Leon Žulj.

 

 Po zavšetku sjednice obavljen je kratak obilazak gradilišta odvodnje Marijanci – Kunišinci te održan je svečani domjenak u Društvenom domu Marijanci.

 

 

SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI 2015. GODINE

Prije same svečane sjednice Općine Marijanci načelnik Darko Dorkić zajedno sa suradnicima položio je vijenac i zapalio svijeću na spomenik poginulim braniteljima.

Nakon polaganja vijenca uslijedio je doček gostiju ispred društvenog doma u Marijancima, te pozdrav gostiju sa načelnikom i vijećnicima.

 

 

 

 

 

Osim načelnika i gradonačelnika susjednih općina i gradova te predstavnika javnih ustanova i općinskih udruga, na sjednici su prisustvovali i neki visoki državni dužnosnici kao što su podpredsjednik hrvatskog sabora Vladimir Šeks, ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Tomislav Ivić, državni tajnik ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Zdravko Krmek te saborski zastupnici Nevenka Majdenić i Josip Salapić.

 

Svečanu sjednicu vijeća Općine Marijanci otvorila je predsjednica vjeća Ksenija Savić koja je nakon pozdrava nazočnima i odslušane državne himne upoznala nazočne sa dnevnim redom. Prvu točku dnvenog reda sjednice imao je načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić koji je goste upoznao sa svim tekućim i završenim kapitalnim projektima te planiranim investicijama kao i ostalim poslovima koje je općina uspješno odradila u protekloj godini.

 

 

Po završetku izglaganja načelnika za govornicu su redom pozivani: sborska zastupnica Nevenka Majdenić, državni tajnik Zdravko Krmek, ministar Tomislav Ivić te podpredsjednik sabora Vladimir Šeks koji su sa zadovoljstvom govorili o realiziranim projektima i odrađenim poslovima na području Općine Mrijanci u proteklom razdoblju.

 

 

 

 

 

 

Svi govornici naglasili su ključ uspjeha svih kapitalnih projekata na ovom prostoru a to je izvrsna suradnja lokalnog čelništva sa središnjom državnom vlasti odnosno Vladom Republike Hrvatske.

 

 

 

 

Nakon svih govornika riječ je ponovno preuzeo načelnik Darko Dorkić koji je prezentacijom pod nazivom “Vodoopskrba Općine Marijanci” predstavio ovaj opsežni projekt, njegov tijek i konačni završetak te su po završetku prezentacije podijeljene zahvalnice državnim dužnostnicima,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ali i svima ostalima koji su svojim radom pridonijeli razvoju i boljitku Općine Marijanci kao što su:

Gradonačelnik grada Belišća Zvonko Borić

Direktor poduzeća “Kombel” d.o.o. Slavko Marjančević

Voditelj odjela za investicije u poduzeću “Kombel” d.o.o. Siniša Peterlić

Direktor VGO Osijek Zoran Đuroković

Direktor Miholjačkog poduzetničkog centra Valent Poslon

Sam kraj svečane sjednice obilježila je ceremonija povodom završetka projekta vodoopskrbe Općine Marijanci te otvaranje radova u okviru projekta EIB II.

 
Skip to content