Obrazovanje

Na području Općine djeluju dva dječja vrtića, kao područni odjeli dječjeg vrtića „Pinokio“ D. Miholjac, u Marijancima i Črnkovcima, te tri područne osnovne škole u Marijancima, Črnkovcima i Čamagajevcima. Prema prostornom planu Osječko-baranjske županije, Marijanci kao veće lokalno središte bi trebali imai matičnu osnovnu školu, ipak u planu je izgradnja osmogodišnje osnovne škole ali kao područna škola Osnovne škole “Matija Gubec”, Magadenovac.