POTPISAN UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA KATASTARSKE IZMJERE K.O. KUNIŠINCI

Petak, 17. lipnja 2016.

Sklopljen je ugovor o javnim uslugama katastarske izmjere na području Općine Marijanci za katastarsku općinu Kunišinci između Državne geodetske uprave, Osječko-baranjske županije, Općina Marijanci i GEOPROJEKT-a d.d., CADCOM-a d.o.o. Na temelju ponude izvršitelja, on se obvezuje obaviti katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Marijanci za katastarsku općinu Kunišinci. Za katastarske usluge sporazumno se utvrđuje cijena (bez PDV-a) iskazana u prihvaćenoj ponudi u ukupnom iznosu od 1.036.725,00 kuna. Sredstva potrebna za provođenje katastarske izmjere snosit će sporazumne strane; Državna geodetska uprava – 40%, Osječko-baranjska županija – 30% i Općina Marijanci 30%.Predviđeno financiranje obavljenih poslova u 2016. godini – cca 30% ugovorenih poslova, 2017. godini – cca 40% ugovorenih poslova, 2018. godini – cca 20% ugovorenih poslova, 2019. godini – cca 10% ugovorenih poslova. 

 
Skip to content