PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE MARIJANCI – PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA PROVEDBU