Načelnik

Darko Dorkić (HDZ), na izborima 2017. godine u prvom krugu izbora izabran za načelnika Općine Marijanci i ovo mu je peti uzastopni mandat. Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Zamjenik načelnika je Tomislav Jelić koji je na ovu funkciju došao sa liste HDZ-a a svoju dužnost obavlja u drugom mandatu.

Općinski načelnik u obavljanju svoje dužnosti:
1. zastupa Općinu
1. daje punomoći za zastupanje Općine u pojedinim stvarima
2. priprema prijedloge općih akata
3. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata općinskog vijeća
4. usmjerava djelovanje i obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela
5. donosi pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
6. imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
7. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora
8. utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
9. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu općine, kao i njenim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonima,Statutom i općim aktom općinskog vijeća
10. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do iznosa od 1.000.000,00 kn (jedan milijun kuna), te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima
11. utvrđuje prijedlog proračuna općine i izvršenje proračuna
12. upravlja prihodima i rashodima općine
13. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine
14. ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od petnaest dana otkloni uočene nedostatke
15. brine o javnosti rada
16. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba
17. može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja Zavodu za prostornog uređenje županije
18. razmatra i utvrđuje konačan prijedlog prostornog plana
19. obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama
20. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti
21. sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti
22. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova
23. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga
24. do kraja ožujka tekuće godine podnosi općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrasrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu
25. provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine u skladu s posebnom odlukom općinskog vijeća o poslovnim prostorima
26. organizira zaštitu od požara na području općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara
27. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji
28. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora
29. ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocjeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom ili općim aktima općinskog vijeća Općine Marijanci
30. prisustvuje sjednicama Općinskog Vijeća
31. obavlja i druge poslove koji su zakonom, propisom, ovim Statutom ili nekim drugim općim aktom stavljeni u nadležnost općinskog načelnika.