Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu ustrojen je Jedinstveni upravni odjel koji obavlja sve poslove iz samoupravnog djelokruga Općine. Jedinstveni upravni odjel samostalan je u svom djelovanju, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je načelniku općine.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslove državne uprave koji su prenijeti na Općinu, a osobito:
1. neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća
2. u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju mjere propisane tim aktom i zakonom
3. u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba
4. vodi očevidnike određene zakonom i drugim propisima i izdaje propisana uvjerenja i potvrde
5. obavlja poslove državne uprave koji budu prenijeti na Općinu
6. obavlja i druge poslove od interesa za općinu i njena tijela sukladno zakonima, Statutu i drugim propisima.

Jedinstveni upravani odjel Općine Marijanci ustrojen je na sljedeći način:

  • Ivan Pandurić, mag.oec. – pročelnik
  • Tomislav Pandurić, oec. – referent za financije, proračun i obračun plaća
  • Ljerka Alšić, oec. – referent za računovodstvo i komunalnu naknadu
  • Darko Alšić – komunalni izvidnik – domar
  • Marija Vinković – spremačica

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA